1.  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 103.225,81 € χωρίς ΦΠΑ.
2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο χώρο «ηλεκτρονικού διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.aov.gr (με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189103/2022), καθώς και από της ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας www.peartas.aov.ar στο σύνδεσμο «Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις».
3.  Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Χ. Παπακώστα 6, στην Άρτα, τηλέφωνο 2681363307, FAX επικοινωνίας 2681027332 και E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4.  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 08 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 πμ.
5.  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 πμ.

Συνοδευτικά Έντυπα