Με την αρ.πρωτ.:Δ.Α.870/Φ30.16/18-10-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας/Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων χορηγήθηκε Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (λιανικής) χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, στην εταιρεία «T.K. OILΕ.Ε.» με έδρα στο 2ο χλμ. Ε.Ο. Άρτας-Αγρινίου στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ του Νομού ΑΡΤΑΣ (σχετικός Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:Ω1Ω27Λ9-ΟΡΠ).

Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα κοινοποίηση.