banner_site_4.jpg
psathas1  

 Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας και τις υπηρεσίες της.

Θα πάρετε επίσης μια μικρή μόνο γεύση από αυτά που έχει να σας προσφέρει μια πραγματική επίσκεψη στον Νομό.

Βασίλειος Ψαθάς - Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Άρτας

 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 80.645,16 € χωρίς ΦΠΑ.


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 2. www.promitheus.gov.gr (με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 199058/2023), καθώς και από της ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 2. www.peartas.gov.gr στο σύνδεσμο «Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις».
3. Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Χ. Παπακώστα 6, στην Άρτα, τηλέφωνο 2681363307 και E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 04 Μαΐου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:00 πμ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05 Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 πμ.
6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016.
7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.612,90 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 10 μήνες και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και η οποία θα απευθύνεται στον φορέα κατασκευής του έργου, την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες και θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10. Κωδικός CPV: 45233141-9 (Εργασίες Συντήρησης Οδών) και Κωδικός NUTS: EL541 (Ήπειρος – Άρτα, Πρέβεζα).
11. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2023.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

 
Ακολουθήστε μας
         
Ηλεκτρονικό Καλάθι
Ενημερώστε μας


Πρόβλημα στο οδικό δίκτυο;

Εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος;

Υγειονομική παράβαση;

Ενημερώστε μας,

 Φόρμα Επικοινωνίας

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 73 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας Διακηρύξεις ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ